Zasady i warunki

1. Ogólne

1.1 Niniejsze Warunki Użytkowania (“OWU”) mają zastosowanie do wszystkich darowizn dokonanych przez użytkownika (“użytkownika”) za pośrednictwem platformy internetowej na stronie https://donate.transnationalgiving.eu (“Platforma”) prowadzonej przez Fundację King Baudouin w imieniu Transnational Giving Europe Network (“my” lub “nas”) i regulują korzystanie z Platformy, w tym z wszelkich innych funkcji udostępnianych na stronie internetowej, które umożliwiają dokonywanie darowizn, chyba że w konkretnej umowie pisemnej ustalono inaczej.

1.2 Korzystając z Platformy, zgadzacie się Państwo w szczególności na zastosowanie i treść niniejszych OWU i zobowiązujecie się do ich przestrzegania. Dokonując płatności potwierdzają i zgadzają się Państwo, iż posiadają zdolność prawną do korzystania z naszych usług i dokonywania płatności online. Jeśli akceptują Państwo niniejsze OWU w imieniu jakiegoś podmiotu, przyjmują do wiadomości i potwierdzają Państwo, że posiadają prawne upoważnienie do ich akceptacji w imieniu takiego podmiotu.

1.3 Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszych OWU od czasu do czasu poprzez zamieszczenie odpowiednich zmian na naszej Platformie “https://donate.transnationalgiving.eu”, po czym zastosowanie będą miały wszystkie warunki nowej wersji. Obowiązkiem użytkownika jest regularne przeglądanie niniejszych zasad i warunków. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji funkcjonalności Platformy. Wyrażają Państwo zgodę na to, że Platforma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek tego typu działania.

1.4 Jeżeli którakolwiek z klauzul zawartych w niniejszych OWU zostanie uznana za nieważną lub niemającą zastosowania, pozostałe postanowienia OWU pozostaną w pełnej mocy.

2. Opis i definicje:

2.1 “TGE” oznacza Transnational Giving Europe, sieć kilkudziesięciu europejskich fundacji i stowarzyszeń utworzoną w celu promowania i ułatwiania filantropii transgranicznej oraz umożliwienia darczyńcom w całej Europie dokonywania darowizn podlegających odliczeniu podatkowemu. Na stronie internetowej TGE https://www.transnationalgiving.eu (“Strona Internetowa”) znajdują się szczegółowe informacje o nas i naszych Partnerach.

2.2 Termin “darczyńca” odnosi się do Państwa i/ lub innych osób lub organizacji pragnących dokonać darowizny na rzecz organizacji non-profit online.

2.3″Darowizna” to jednostronny datek na cele charytatywne, który może być odliczony od podatku.

2.4 “Partner” oznacza organizację krajową w kraju darczyńcy odpowiedzialną za nawiązanie kontaktu z innym Partnerem w kraju odbiorcy w celu dokonania oceny planowanego beneficjenta i przesłania potwierdzenia darowizny.

2.5 “Beneficjent” oznacza oficjalnie uznaną organizację non-profit, którą można wesprzeć przekazując darowiznę online na naszej Platformie.

3. Darowizny

3.1 Wszystkie darowizny na rzecz beneficjentów TGE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Są one przekazywane wybranemu Beneficjentowi, który wykorzysta darowizny do realizacji swoich celów statutowych.

3.2 Przekazując środki poprzez platformę przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Partnerzy TGE mogą wykorzystywać Państwa darowizny zgodnie ze swoimi procedurami i praktykami oraz zapewnią wspólnie z Beneficjentami, że Państwa darowizny zostaną wykorzystane na konkretny cel charytatywny opisany w formularzu wniosku o przyznanie dotacji złożonym przez Beneficjentów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niezadowolenie z tego, w jaki sposób wybrany przez Państwa Beneficjent wykorzystuje darowiznę przekazaną za pośrednictwem strony internetowej.

3.3 Aby skorzystać z naszych usług, należy postępować zgodnie z procedurami określonymi na naszej Platformie i podać wszystkie wymagane informacje. Może okazać się konieczne, aby Partner zweryfikował Państwa tożsamość lub dane, które nam zostały nam przekazane. Wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie mu informacji lub dokumentów, o które możemy poprosić od czasu do czasu.

3.4 Mogą Państwo wybrać metodę płatności w celu dokonania darowizny. Zgadzają się Państwo i przyjmują do wiadomości, że współpracujemy z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych, który będzie realizował płatności zgodnie z jego własnymi zasadami i warunkami.

3.5 Zgadzacie się Państwo, że wszystkie szczegóły podane przez Państwa w celu skorzystania z Platformy są prawidłowe oraz że posiadacie Państwo wystarczające środki na pokrycie darowizny.

3.6 My (lub nasz dostawca usług płatniczych) zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji autentyczności metod płatności przed podjęciem dalszych kroków w celu przetworzenia darowizny. Jesteśmy również uprawnieni do odmowy przekazania darowizny. W przypadku przyjęcia darowizny, potwierdzimy to, wysyłając Państwu e-mail ze szczegółami dotyczącymi darowizny. Mogą Państwo zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni, prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

3.7 W przypadku darczyńców z Wielkiej Brytanii, po dokonaniu darowizny za pośrednictwem strony internetowej, transakcja jest ostateczna i nie może być kwestionowana lub wycofana, chyba że została dokonana w sposób nieuczciwy. Jeśli dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek oszustwie związanym z wykorzystaniem Państwa metody płatności, powinni Państwo zgłosić to odpowiedniemu operatorowi, zgodnie z jego zasadami sprawozdawczości.

3.8 Staramy się zapewnić, by otrzymywane przez Państwa informacje były prawidłowe i aktualne, jednak w wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że przekazana przez Państwa darowizna nie będzie mogła zostać przekazana wybranemu przez Państwa Beneficjentowi (np. w przypadku, gdy Beneficjent nie kwalifikuje się już do otrzymania dotacji na TGE). W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i zaproponujemy Państwu finansowanie lub realokację środków, zgodnie z procedurami Państwa krajowego partnera TGE.

3.9 Darowizny mogą podlegać odliczeniu podatkowemu. Zgodnie z procedurami krajowego partnera TGE otrzymają Państwo certyfikat przekazania darowizny w celu skorzystania z ulgi podatkowej dopuszczalnej przez Państwa prawo krajowe. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że Państwa darowizny będą podlegały wymogom prawnym w kraju zamieszkania w celu skorzystania z ulgi podatkowej.

3.10 Wykorzystamy część Państwa darowizny w celu sfinansowania rozwoju naszej sieci i jej działalności, np. znalezienia nowych partnerów w celu zwiększenia efektywnej podatkowo darowizny w całej Europie, a także zebrania i przekazania zainteresowanym stronom odpowiednich informacji na temat tej ważnej kwestii dotyczącej darowizn transgranicznych.

3.11 Wkład określony w pkt 3.10. wynosi 5% do kwoty 100 000 EUR (lub równowartość w innej walucie) i 1% powyżej tej kwoty. Odliczona kwota jest jednak ograniczona do maksymalnie 15 000 EUR, niezależnie od kwoty darowizny.

3.12 Minimalna i maksymalna wysokość darowizny może się różnić w zależności od kraju, dlatego też prosimy o kontakt z odpowiednim partnerem TGE w celu uzyskania dodatkowych informacji.

4. Korzystanie z Platformy

4.1 Wyrażają Państwo zgodę na podanie wszystkich niezbędnych informacji na formularzu darowizny online. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wymagane informacje mogą się różnić w zależności od kraju, w zależności od tego, jakie informacje są wymagane przez prawo krajowe do wystawienia darczyńcy ważnego paragonu podatkowego.

4.2 Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego poziomu naszych usług oraz zapewnienia ich dostępności, ale nie możemy zagwarantować, że będą one działać bez zakłóceń i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich niedostępność.

4.3. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować bezpieczny dostęp do usługi. Współpracujemy ze stroną trzecią, która przechowuje platformę w centrach danych UE, która wykorzystuje technologie szyfrowania i inne praktyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z faktu, że użytkownik nie podjął odpowiednich środków ostrożności w celu zapobieżenia przechwyceniu lub zapewnienia ochrony antywirusowej na własnym komputerze lub strat wynikających z oszukańczego lub nieautoryzowanego użycia metody płatności, które nie wynikają z niewystarczającego bezpieczeństwa naszej Platformy.

4.4. Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona przez międzynarodowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

4.5. Nie będziemy publikować Państwa tożsamości. Prosimy jednak pamiętać, że możemy udostępnić Państwa dane kontaktowe oraz informacje dotyczące Państwa darowizny odpowiedniemu Beneficjentowi oraz Państwa krajowemu partnerowi TGE, aby umożliwić im przekazanie Państwu certyfikatu darowizny w celu przetworzenia Państwa darowizny oraz w celach komunikacyjnych.

4.6. Fundacja King Baudouin i partnerzy TGE starają się przekazywać jak najświeższe i jak najpełniejsze informacje. Zmiany w udostępnionych informacjach mogą być dokonywane w każdej chwili, prosimy o regularne przeglądanie naszej strony internetowej w celu uzyskania najbardziej aktualnej wersji. Zwracamy uwagę, że wszystkie materiały i treści są dostarczane na zasadzie “tak jak jest” i użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z naszej strony internetowej i wykorzystanie wszystkich zawartych na niej informacji.

4.7. Nasza Platforma może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne inne strony internetowe, do których Klient może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej Platformy lub które mogą zawierać odnośniki do naszej Platformy. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi witrynami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość lub korzystanie z nich oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

5.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych OWU., jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z tych zobowiązań:

– Jeżeli usługa nie jest wykorzystywana w sposób prawidłowy;

– Jeżeli użytkownik nie wypełnił swoich zobowiązań;

– W przypadku działania siły wyższej, w tym zdarzeń, okoliczności i przypadków pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

5.2. Wszelkie awarie lub przerwy w działaniu Platformy prowadzące do czasowej niezdolności do jej oglądania lub korzystania z niej, nie powodują powstania prawa do odszkodowania.

5.3. W żadnym wypadku TGE nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak utrata danych, przychodów lub działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy są one możliwe do przewidzenia, czy też nie.

5.4. Żadne z postanowień niniejszych OWU nie skutkuje ograniczeniem lub wyłączeniem jakichkolwiek zobowiązań w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo.

5.5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości darowizny, którą Państwo wpłaciliście korzystając z naszych usług.

5.6. Wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym punkcie 5 mają również zastosowanie do odpowiedzialności naszych pracowników, agentów, doradców i przedstawicieli.

6. Oświadczenie o ochronie prywatności

6.1. Korzystając z naszej platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach i zgodnie z procedurami opisanymi w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności https://www.transnationalgiving.eu/privacy-statement.

6.2. Pragniemy przypomnieć, że polityka prywatności osób trzecich (np. dostawcy usług płatniczych) może mieć również zastosowanie.

7. Prawo właściwe

7.1. Wszelkie spory lub różnice zdań dotyczące niniejszych OWU będą podlegały prawu belgijskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów handlowych w Brukseli.

8. Skontaktuj się z nami

8.1. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

Ostatnia aktualizacja 01/06/2020